logó BGSZC Belvárosi Technikum Dohány utca 65.
 

NTP-KNI-17-0249 projektbeszámoló


NTP-KNI-17-0249 projektbeszámoló

LOGO

Szakmai beszámoló „Raktárlogisztika kihívásainak kezelése a tehetségígéretekkel” c. NTP-KNI-17-249 kódszámú pályázati program megvalósításáról

Komplex tehetséggondozó programunkban egy alkotó pedagógiai műhely keretei között a specifikus tantárgyi képesség, kreatív és produktív gondolkodás, vezetői képességek területén feltűnő teljesítményt mutató 13-14. évfolyamos logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, érettségit követő képzésben részt vevő tehetségígéret tanulóink tehetséggondozást tűztük célul.

Programunk 110 órás időkeretben valósult meg. Tehetségdiagnosztikával indult és hatásvizsgálattal fejeződött be. A szakmai tematikát 4 modulra bontva iskolánk szaktanárai fejlesztették és vezették.

A tehetséggondozó projektünk keretében intézményünkben a pénzügyi tehetségígéreteket gondozó műhely mellett létrejött egy új, a logisztikus tehetségígéreteket gondozó Logisztika Alkotópedagógiai Tehetségműhely.

A műhely 2017/2018. tanévi résztvevői körének kialakításakor fontos szempontnak tekintettük valamennyi olyan jó képességű diákunk bevonását, akiknek jelen programunk a legtöbb fejlődést hozhatná. A tehetségazonosítást így széles körben végeztük, és egy előválogatással indítottuk. Első körben tanulási motivációt feltáró csoportos beszélgetések, valamint osztályfőnökök, szaktanárok véleménye alapján 30 főt válogattuk be, majd ebben az előválogatott csoportban tehetségdiagnosztikai módszerekkel megvizsgáltuk a tanulók érdeklődésének mintázatát. Az egyéni érdeklődés mintázatainak megismerése és a mintázatok értelmezését segítő motivációs beszélgetéseket követően tehetségszakértőnk 20 fő olyan tehetségígéretet válogatott be, akik specifikus tantárgyi képesség, kreatív és produktív gondolkodás, vezetői képességek területén feltűnő teljesítményt mutattak.

A vizsgálat eredményei jelentősen gazdagították a beválogatott diákok tehetségéréről kialakított képünket és az így nyert információkat jól tudtuk hasznosítani a tehetségprogramban alkalmazott tanítási-tanulási folyamatok és módszerek testreszabásában, az egyéni tanulási utak kialakításában.

A tehetségazonosítás és tehetségdiagnosztikai foglalkozásokat követően megkezdődött a haladó szintű szakmai ismertekkel történő gazdagítás és fejlesztés. A foglalkozásokat heti rendszerességgel: heti egy alkalommal, 3 tanóra/alkalom időtartamban szerveztük. A tematikát modulárisan építettük fel és mindvégig törekedtünk arra, hogy a gazdagító és mélyítő témakörök feldolgozásával a tehetségígéret diákjainkat a tananyagot meghaladó mélyebb ismeretekhez jutassuk; hozzájáruljunk a diákok szakmai látókörének szélesítéséhez; jobb munkaerő-piaci érvényesülésükhöz. Ilyen módon a kognitív ismeretek bővítése és mélyítése mellett hangsúlyosan figyeltünk az együttműködési és szociális készségek fejlesztésére, a személyiségfejlesztésére is.

A projekt vezérfonala egy mintaraktár kialakítása volt, amelynek használatával a tanulók készség szinten sajátították el a raktári eszközök használatát, a folyamatok lebonyolítását, a rendszerszemléletet. A műhelymunkák során hatékonyságvizsgálatokat végeztek, mutatókat számoltak, valamint napi szinten alkalmazzák az áruazonosító eszközöket, a raktárirányítási rendszert, töltötték ki és archiválták a bizonylatokat. A mintaraktárban a szakköri foglalkozások keretében a tanulók esettanulmányokat oldottak meg, életszerű problémákat és kihívást jelentő helyzeteket kezeltek. Csapatmunkában dolgoztak, forgórendszerben. Senki nem maradt folyamatosan ugyanabban a pozícióban, így minden résztvevő megtalálhatta az egyes munkakörökben az erősségeit, a fejlesztendő területeit.

A Logisztika alkotóműhelyben zajló foglalkozásokat (a pályázat fő programeleme) a Trieszt és Koper nemzetközi tengeri kikötők meglátogatása céljából szervezett 2 napos tanulmányi út (kiegészítő programelem, április 12-13.) és az iskola finanszírozásával megvalósult esztergomi Suzuki gyárlátogatás (május 25.) tették teljessé. A pályázat fő program és kiegészítő programelem tevékenységei mind-mind elősegítették az iskolarendszerű képzésben elsajátított ismeretek olyan mértékű mélyítését és szintetizálását, amely a tehetséggondozó program nélkül nem valósulhatott volna meg.

A tehetségprogram keretében a beválogatott diákok egy elektronikusan elérhető kiadványt hoztak létre. Ez képviseli a projekt tárgyiasult alkotását. A kiadvány különböző cikkeket, írásokat, reflexiókat tartalmaz. Tükrözi, hogyan fejlődtek a diákok a tehetségprogram során.

Az utolsó műhelyfoglalkozáson kérdőíves módszerrel felmértük a tanulóknak a tehetségprogrammal kapcsolatos elégedettségét. Az alkalmazott mérőeszköz az egyén-, a csoport- és a produktum szempontjából mérte fel a diákok véleményét.

A tehetségprogram befejezését követően hatásvizsgálatot végeztünk. Szakirodalmi mérőeszköz alkalmazásával elkészítettük a diákok egyéni motivációs profilját és a kapott eredményeket összevetettük a beválogatáskor felvett vizsgálatok eredményeivel, így rálátást nyertünk a diákok fejlődésére, motivációikban és attitűdjükben bekövetkezett változásokra.

A hatásvizsgálat eredményeit, a diákok és programvezető tanárok tapasztalatait felhasználjuk további programjaink tervezésében és megvalósításában. A programban résztvevő tehetségígéreteink 2016.06.14-én szervezett Projektzárón interaktív szakmai bemutató keretében ismertették a projekt eredményeit az iskola érdeklődő diákjainak. A Projektzáró alkalmával az érdeklődő 13. évfolyamos diákok és az alkotó Műhely tehetségígéret diákjai között élénk párbeszéd alakult ki. Azt tapasztaltuk, hogy a hallgatóság nagy odafigyeléssel követte a bemutatókat, a kialakult párbeszéd tükrözte a tehetségprogramban részt vett diákjaink szakmai elkötelezettségét és azt fejlődést, amit a program tematikáinak feldolgozása eredményezett. Prezentációik várhatóan növelik a hallgatóság motivációját. Követendő példát mutatnak a 13. évf. diákjaink számára.

2016.06.28-án a programvezetők tájékoztatást tartottak a tehetségprogram megvalósításáról az érdeklődő pedagógusoknak és szakembereknek. A program keretében bemutatták a tehetségprogram tematikáját, az alkalmazott módszereket és az elért eredményeket. Bemutatták a diákok által létrehozott tárgyiasult alkotást, az elektronikusan elérhető kiadványt.

2016.06.30-án disszeminációs megbeszéléssel zártuk a tehetséggondozó program megvalósítását.

Budapest, 2017.06.30.
Fülöp Márta Marianna NTP-KNI-17-0249 pályázat programfelelőse

Szerző: Fülöp Márta

Közzétéve: 2018-07-27 10:35:30

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.