logó BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Dohány utca 65.
 

NTP-MTTD-18-0200 projektbeszámoló


NTP-MTTD-18-0200 projektbeszámoló

Logo

Szakmai beszámoló „Szakmaspecifikus digitális és matematikai kompetenciák erősítése a pénzügyi szakképzésben” c. NTP-MTTD-18-0200 kódszámú pályázati program megvalósításáról

Komplex tehetséggondozó programunkban egy alkotó pedagógiai műhely keretei között a specifikus tantárgyi képesség, kreatív és produktív gondolkodás, vezetői képességek területén feltűnő teljesítményt mutató 13-14. évfolyamos pénzügyi-számviteli ügyintéző, valamint vállalkozási és bérügyintéző, érettségit követő képzésben részt vevő tehetségígéret tanulóink tehetséggondozását tűztük ki célul.

A pályázat fő program és kiegészítő programelem tevékenységei mind-mind elősegítették az iskolarendszerű képzésben elsajátított ismeretek olyan mértékű mélyítését és szintetizálását, amely a tehetséggondozó program nélkül nem valósulhatott volna meg. A kognitív ismeretek bővítése, a diákok szakmai látókörének szélesítése és mélyítése mellett hangsúlyosan figyeltünk az együttműködési és szociális készségek fejlesztésére, a személyiségfejlesztésére is. Ilyen módon programunk hozzájárul tehetségígéreteinknek jövőbeni jobb munkaerő-piaci érvényesüléséhez.

Programunk 120 órás időkeretben valósult meg. Tehetségdiagnosztikával indult és hatásvizsgálattal fejeződött be. A szakmai tematikát 6 modulra bontva, 6x15 óra/modul időkeretben iskolánk szaktanárai fejlesztették és vezették.

A résztvevők körének kialakításakor fontos szempontnak tekintettük valamennyi olyan jó képességű diákunk bevonását, akiknek jelen programunk a legtöbb fejlődést hozhatná. A tehetségazonosítást így széles körben végeztük, és egy előválogatással indítottuk. Első körben tanulási motivációt feltáró csoportos beszélgetések, valamint osztályfőnökök, szaktanárok véleménye alapján 30 főt válogattuk be, majd ebben az előválogatott csoportban tehetségdiagnosztikai módszerekkel megvizsgáltuk a tanulók érdeklődésének mintázatát. Az egyéni érdeklődés mintázatainak megismerése és a mintázatok értelmezését segítő motivációs beszélgetéseket követően tehetségszakértőnk 20 fő olyan tehetségígéretet válogatott be, akik érdeklődéstérképpel felvett érdeklődési mintázatuk logikai-matematikai, téri-vizuális, önreflektív területek mintázatában erősséget mutatnak, továbbá az interjúk és a célzott megfigyelésekben erős elkötelezettséget, motivációt mutatnak a pénzügyes szakmák tanulásában.

A tehetségazonosítás és tehetségdiagnosztikai foglalkozásokat követően megkezdődött a haladó szintű szakmai ismertekkel történő gazdagítás és fejlesztés. A tematikát modulárisan építettük fel. A foglalkozásokat heti rendszerességgel 3 tanóra/hét tartottuk. A projekt vezérfonala egy projektmenedzsment témájú esettanulmány elkészítése volt, amely kisebb munkák sorozatát vonultatta fel. Ezek megvalósításában megjelent az egyéni munka, a kooperatív technikákat bevonó csoportmunka, az együttműködés.
A modern pénzügyi képzés digitális környezetben zajlik. A diákok IKT eszközöket és speciális szoftvereket használnak. Programunk azonban a tantervi követelményeket messze meghaladóan, szintetizáló szinten mutatja meg az szakmaspecifikus- és alkalmazói informatika használatának összefüggéseit.

A programban hangsúlyos szerepet kapott a digitális- és IKT kompetenciákhoz kapcsolódó egyenlő esély (infokommunikációs-akadálymentesítés, IT biztonság) és az egyetemes tervezés témaköre. Ezek személyiségfejlesztő hatással is bírtak.

A gazdagító ismeretek feldolgozásában gyakran alkalmazunk csoportmunkát és kooperatív csoportmunkát. A kooperatív technikáknál előtérbe kerül a szociális tanulás, ami jól fejleszti az együttműködési készségét és segíti a hozzáértés érzésének megtapasztalását, a felelősségtudat megerősítését.

Programunkban korszerű IKT eszközökkel és szoftverekkel tanulásmódszertant is gazdagítunk, ebben a blokkban a diákok saját tanulásuk iránti felelősségét tudatosítjuk. A tehetségígéretek szakmai fejlődését a külső- és belső előadások, a 2 napos győri kirándulás keretében a győri Audi cég meglátogatása és a diákok interaktív előadásai tették teljessé. Diákjaink további 2 alkalommal részt vehettek külső szakértők elméleti és szakmai módszertani bemutatóin. Ezek mind-mind elősegítették az iskolarendszerű képzésben elsajátított ismeretek olyan mértékű mélyítését, amely a tehetséggondozó program nélkül nem valósulhatott volna meg.

A vállalatlátogatás, tehetségprogramunk kiegészítő tevékenységének egyik elemeként valósult meg. Fő irányvonala elsősorban pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés két moduljának, a Projektfinanszírozásnak és a Projektfolyamatok követésének tananyagához kapcsolódott, ugyanakkor túlmutatott a kerettantervben meghatározott ismereteken.

A tehetségprogram végén hatásvizsgálatot végeztünk. Szakirodalmi mérőeszköz alkalmazásával elkészítettük a diákok egyéni motivációs profilját, kreativitás becslő skála segítségével feltártuk a tehetségígéretek személyiség-jellemzőit. A kapott eredményeket összevetettük a beválogatáskor felvett vizsgálatok eredményeivel, így rálátást nyertünk a diákok fejlődésére, motivációikban és attitűdjükben bekövetkezett változásokra. A programban résztvevő tehetségígéreteink 2019.06.07-én szervezett Projektzárón interaktív szakmai bemutató keretében ismertették a projekt eredményeit, a tárgyiasult alkotást az iskola érdeklődő diákjainak. A Projektzáró alkalmával az érdeklődő 13. évfolyamos diákok és az alkotó Műhely tehetségígéret diákjai között élénk párbeszéd alakult ki. Azt tapasztaltuk, hogy a hallgatóság nagy odafigyeléssel követte a bemutatókat, a kialakult párbeszéd tükrözte a tehetségprogramban részt vett diákjaink szakmai elkötelezettségét és azt fejlődést, amit a program tematikáinak feldolgozása eredményezett. Prezentációik várhatóan növelik a hallgatóság motivációját. Követendő példát mutatnak a 13. évf. diákjaink számára.

2019.06.28-án a programvezetők tájékoztatást tartottak a tehetségprogram megvalósításáról az érdeklődő pedagógusoknak és szakembereknek. A program keretében bemutatták a tehetségprogram tematikáját, az alkalmazott módszereket és az elért eredményeket. Bemutatták a diákok által létrehozott tárgyiasult alkotást.

A hatásvizsgálat eredményeit, a diákok és programvezető tanárok tapasztalatait felhasználjuk további programjaink tervezésében és megvalósításában.

Budapest, 2019.06.30.


Fülöp Márta Marianna NTP-MTTD-18-0200 pályázat programfelelőse

Szerző: Fülöp Márta

Közzétéve: 2019-07-30 08:35:15

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.